Z naszego bloga

  • Gdy wykonawca nie składa oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

    Wedle art. 24 ust. 11 PZP, wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełnienia…

  • Żądanie dokumentów przy zamówieniach poniżej kwot progowych

    Zgodnie z nowowprowadzonym art. 25a ust. 1 PZP, do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca…

  • Kiedy wiadomo kto będzie sądził w KIO?

    Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania…